GESCHIEDENIS

Eind 1959 begonnen de gesprekken over de subsidiemogelijkheden voor een dorpshuis in Rottevalle. Het duurde tot 1964 voor het dorpshuis werd gebouwd om op 29 mei 1965 officieel geopend te worden door burgemeester Van Knobelsdorff. Stichting Dorpshuis Rottevalle bestaat sinds 1960 en heeft tot doel het instandhouden en exploiteren van het dorpshuis ten dienste van het verenigingsleven en daarmee het behartigen van sociale en culturele belangen.

In 1980 werd het “oude” dorpshuis uitgebreid. Sinds die tijd bestond het dorpshuis uit een grote zaal met toneel, een keuken, een kleine zaal, een biljartzaal met bar tevens de jeugdsoos, opslagruimte, een kelder, een deel voor consultatiebureau en andere medische diensten en een bibliotheek op de eerste verdieping.
De gemeente vond dat het vernieuwde dorpshuis (1980) ook een naam moest hebben. In die naam moest weerklinken dat het dorpshuis door alle inwoners en verenigingen gebruikt kon worden en dat het de saamhorigheid zou versterken. Het dorpshuis moest als het ware een verbindingsstuk zijn. De heer Kees van der Kooi uit Rottevalle bedacht de naam ‘it Tiksel’. Een tiksel is een disselboom, het verbindingsstuk tussen de wagen en het paard en was dus een passende naam voor een dorpshuis dat de verbinding tussen de bewoners moest vergroten. Door de heer Tsj. van der Wal werd er een echt ‘tiksel’ gemaakt, dat op het dorpshuis prijkte en waaraan het dorpshuis haar logo had ontleend.

Na 2000 is nog een aantal ingrepen gepleegd zodat de ruimte meer functioneel gebruikt kon worden. Het groene kruis-gedeelte verdween en werd eerst consultatiebureau, daarna bijkantoor van de Rabobank en later behandelkamer van de fysiotherapeut. De bibliotheek verdween van de bovenverdieping als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen en werd de ontmoetingsruimte voor de Jeugdsoos. De opslagruimte van het groene kruis werd de stoelen- en tafelberging.

          

Dit liet echter onverlet dat er al jaren behoefte was aan een andere indeling van het dorpshuis. Bovendien voldeed het dorpshuis al lang niet meer aan de energienormen en andere milieu-eisen. Het gebouw ‘lekte’ op allerlei manieren: warmte, geluid en soms letterlijk water.
Bovendien was de organisatie van het gebruik door huurders en gebruikers niet meer in overeenstemming met veel wettelijke bepalingen.
In 2012 werd het besluit genomen een nieuw MFC te bouwen, waarin naast het dorpshuis een samenwerkingsschool, een kinderdagopvang en het peuterspelen gehuisvest zouden worden.

MFC
Vanaf begin 2009 werd er serieus aan een plan gewerkt een nieuw dorpshuis op basis van de Cradle to Cradle filosofie in Rottevalle te realiseren. Een stuurgroep bestaande uit twee bestuursleden van het dorpshuis (Hennie Meppelink en Joop Mast), een vertegenwoordiger van dorpsbelang (Yvette Mulder) en een bouwkundig adviseur (Sieger Visser) uit ons dorp, ondersteund en geadviseerd door een medewerker van Doarpswurk (Titus Sijmonsma) uit Raerd, trok de kar. Hun plan werd in juni 2010 aan het college van B. en W. aangeboden. Het college keurde het plan echter af, omdat het ontwerp te groot werd bevonden en de begrote financiering te veel lacunes vertoonde.
Vol goede moed werd er aan een tweede ronde begonnen. Bouwmeester Sieger Visser toverde een nieuw ontwerp uit de computer. De stuurgroep kreeg nu ook ondersteuning van een bouwwerkgroep met vertegenwoordigers van aannemers en aanverwante zelfstandigen uit ons dorp. Dat resulteerde in een bijna uitgewerkt plan, toen de stichtingsbesturen van beide scholen in ons dorp – OpoFurore Smallingerland en PCBO Smallingerland – eind maart 2012 informeerden of het dorpshuisbestuur bereid zou zijn te bekijken of samenwerking met genoemde schoolbesturen tot de mogelijkheid zou behoren. Beide scholen hadden dermate slechte prognoses voor de ontwikkeling van hun schoolbevolking als gevolg van de krimp, dat de besturen aan samenwerkingsplannen waren begonnen te werken. Een plan was om samen in een gebouw te starten met tevens de vestiging van het dorpshuis. Het bestuur van het dorpshuis onderkende direct een win-winsituatie: het behoud van één school in het dorp en voor de exploitatie voordelen met zo’n grote partner.

Aan de directies van beide schoolverenigingen werden de volgende voorwaarden gesteld: binnen een half jaar moest er duidelijk zicht op vorderingen zijn en de bouw zou ook nu op basis van Cradle to Cradle moeten worden gebaseerd. De schoolbesturen gaven hiervoor groen licht en de volgende belangrijke stap was de medewerking van de gemeente Smallingerland.
De gemeente pakte voortvarend dit nieuwe project aan. O.l.v. beleidsambtenaar Hokken werd na een selectieronde een projectorganisator aangesteld om de vier participanten op een rij te krijgen en eveneens na een selectieronde werd het bouwmanagement van BCN te Drachten uitgenodigd.

In beide selectierondes deden vertegenwoordigers van dorpshuis en school mee. 
Intussen had de gemeente voorgesteld aan beide participanten ook nog die van de Peuterzaal toe te voegen. En bij het vorderen van de voortgang sloot zich de kinderopvang in Rottevalle aan die onder de vlag van de organisatie van Vandaag werkt.

Voor dit bouwproject werd het volgende besluitvormingssysteem ingesteld:

  • Stuurgroep nieuwbouw MFC Rottevalle: bestaande uit vertegenwoordigers van beide schoolbesturen, dorpshuis (Joop Mast), dorpsbelang (Rinze Bargerbos) en gemeente o.l.v. de projectorganisator of BCN. Later sloten zich ook nog vertegenwoordigers van de MOS en Vandaag zich hierbij aan.
   De projectorganisator Mark van der Pol werd na ruim een jaar opgevolgd door een kwartiermeester,  Rinze Dijkstra een gepensioneerd schoolleider van OPOFurore. 

 

  • Projectgroep nieuwbouw MFC Rottevalle:  bestaande uit vertegenwoordigers van:
   Schoolteams van Yn ‘e Mande en de Finne;
   Medezeggenschapsraden van Yn ‘e Mande en de Finne;
   Dorpshuis: Hennie Meppelink en Sieger Visser (als bouwkundig adviseur)
   Dorpsbelang;
   Peuterspeelzaal;
   Kinderdagopvang.
   Later werd er een werkgroep dorp geïnstalleerd die bestond uit belangstellende vrijwilligers uit alle geledingen in ons dorp. Deze werkgroep was de adviesgroep voor de projectgroep met verschillende sub-werkgroepen:
   Interieur,

 

 

 • Cradle to Cradle,
  Communicatie,
  Audio-Video en Toneel,
  Buitenterrein,
  Opening. 

 • Vertegenwoordigers uit de stuurgroep hadden uit een 5-tal uitgenodigde architecten het bureau Onix uit Groningen geselecteerd welke door het college van Burgemeester en Wethouders de aanstelling kreeg tot het ontwerpen van een multifunctioneel centrum. 
  Na de realisatie van het definitieve ontwerp werden er 5 aannemingsbedrijven uitgenodigd in te schrijven voor de aanbesteding. Uiteindelijk bleven er slechts twee bedrijven over die in hun jaarschema de werkzaamheden van de bouw overeenkomstig de tijdwens van de stuurgroep  zouden kunnen opnemen. De fa. Jorritsma uit Bolsward kwam qua prijsstelling en uitvoering het dichtste bij de  profielschets van de stuurgroep uit. De fa ITBB uit Heerenveen kreeg na de aanbesteding de gunning voor de technische installaties. 
 • Beide aannemers hadden een overschrijding van het begrote bouwbudget. Het nam een half jaar in beslag om dit financiële probleem op te lossen. Het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum zou ruim € 3.000.000  moeten komen te kosten. Belangrijke subsidieverstrekkers voor het dorpshuis waren de provinsje Fryslân met € 200.000 en de stichting doen voor € 200.000. (zie ook: Subsidies)
  Er werd in maart 2016 met de bouw begonnen aan de Master Kuiperswei – hoek de Buorren. Als gevolg hiervan moesten de beide scholen een nieuw huisvestingsplan voor ruim een half jaar aangaan. De leerlingen en het team van Yn ‘e mande verhuisden na de zomervakantie van 2016 naar het schoolgebouw van de Finne aan de Nije Buorren.
 • Op 8 juli 2016 werd de eerste steen gelegd door Sierd Atzes Bron als oudste autochtone Rottevalster samen met twee leerlingen van de nieuwe samenwerkingsschool. In de hiervoor aangebrachte wandtegel kwam de tekst: de wrâld fan de takomst is wat de bern der fan meitsje” bedacht door onze kwartiermeester Rinze Dijkstra. 

Op 24 november werd het nieuwe mfc opgeleverd.

 • Na de oplevering moesten de participanten hun lokaliteiten inrichten. Voor het dorpshuis bestond dat uit:
 • Inrichten van de grote zaal met het podium: de mannen van het Z-team timmerden het gehele podium en de omlijsting en de zolder boven de bar en keuken,
 • In beide bovenbouw lokalen werden er werkzolders gemaakt,
 • De aanrechten in alle lokalen werden voorzien van boilers,
 • De zeepdispencers, de affalbakken, de w.c.-rol houders moesten aangebracht worden. 
 • De keuken werd volledig ingericht met vries- en koelkasten,
 • Er kwam een bar met krukken die met zeildoek van it skûtsje de Rot werden bekleed,
 • Het biljart kreeg een grote beschermkast om zich heen die tevens als buffet voor feesten en partijen kan worden gebruikt.