STICHTING MFC IT WERFLÂN

De participanten
In het Multifunctioneel Centrum It Werflân aan de Master Kuiperswei 1 in Rottevalle zijn 3 gebruikers gevestigd:
• een samenwerkingsschool;
• het dorpshuis;
• peuterspelen.

Betekenis van “It Werflân”:
De bovenstaande gebruikers gebruiken allemaal de naam van It Werflân. Een Werflân is land van meer eigenaars, en dat afwisselend door hen wordt gebruikt.

Stichtingsbestuur:

De 3 gebruikers vormen samen het stichtingsbestuur van het multifunctioneel centrum, t.w.:
• Holding Adenium,  voorzitter
• Stichting Dorpshuis, penningmeester
• Stichting M.O.S., secretaris.
Het stichtingsbestuur vergadert ongeveer 4 keer per jaar in een van de ruimtes van het multifunctioneel centrum. Het bestuur wil een bindende factor zijn tussen de gebruikers. In de beginfase stonden er regelmatig onderwerpen op de agenda met een gebouw afhankelijke inhoud; sinds de oplevering 17 november 2016 zijn er nog regelmatig aanvullingen en verbeterpunten te activeren.

Het dorpshuis verhuurt als zelfstandige gebruiker ook een ruimte aan Fitaal voor fysiotherapie.

Het doel: (zie Statuten juli 2017)

De stichting heeft ten doel het in stand houden en exploiteren van een multifunctioneel gebouw aan de Master Kuiperswei 1 te 9221 TD Rottevalle, bestemd voor het geven van basisonderwijs alsmede voor het organiseren van diverse activiteiten op het terrein van educatie,
opvang, welzijn, zorg, vrijetijdsbesteding, ontspanning en sport en cultuur, die een bijdrage leveren aan de gemeenschapszin en leefbaarheid van Rottevalle.

Werksfeer en samenwerking.

Het bestuur stelt zich bovendien ten doel een optimale werksfeer te bevorderen tussen de professionele medewerkers van de twee (onderwijs)gebruikers en de vrijwilligers van de derde gebruiker het dorpshuis, zodat er op een gezonde wijze kan worden samengewerkt tussen de vertegenwoordigers van die gebruikers.

Begroting van het multifunctioneel centrum:

Het bestuur heeft tot taak de jaarlijkse begroting op te stellen met daarin aandacht voor:
• onderhoud van het gebouw;
• de te reserveren gelden voor vervanging en vernieuwing over een periode van 20 jaar;
• de kosten voor elektra voor o.a. het klimaatbeheersingssysteem, de verwarming, verlichting, voeding computers, enz. ;
• de regeling en bekostiging van het tuinonderhoud;
• het schoonmaakonderhoud voor de gemeenschappelijke ruimtes;
• de bekostiging van de administratie van beheer en onderhoud door de
medewerkers van het bureau onderwijs van Adenium ;
• de kosten voor de beveiliging van het gebouw.

Sleutelverdeling voor exploitatie:
Voor de exploitatie van het gebouw heeft het bestuur na overleg met de
gebruikers een sleutelverdeling vastgesteld, die gerelateerd is aan de
vloeroppervlakte van de ruimtes die elke gebruiker gebruikt.
Op basis van de jaarbegroting dragen de gebruikers maandelijks hun exploitatiebijdrage bij aan het stichtingsbestuur.

Gebruikersoverleg MFC
Eens per zes weken komen vertegenwoordigers van de 3 gebruikers bijeen om afspraken te maken over het gezamenlijk gebruik. Belangrijke zaken zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. 

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor eigen organisatie. 
Het stichtingsbestuur treedt uiteraard niet in de interne verantwoordelijkheden van de gebruikers voor hun te voeren beleid en organisatie ervan.