STICHTING MFC IT WERFLÂN

De participanten
In het Multifunctioneel Centrum It Werflân aan de Master Kuiperswei 1 in Rottevalle zijn 4 participanten gevestigd:
• een samenwerkingsschool;
• het dorpshuis;
• peuterspelen;
• kinderdagverblijf 0-4 jaar/BSO 0 – 12 jaar.
Betekenis van “It Werflân”:
De bovenstaande vier participanten gebruiken allemaal de naam van It Werflân. Een Werflân is land van meer eigenaars, en dat afwisselend door hen wordt gebruikt.
Stichtingsbestuur:
De eerste 3 participanten vormen samen het stichtingsbestuur van het multifunctioneel centrum, t.w.:
• Holding Adenium, Bas van Loo, voorzitter;
• Stichting Dorpshuis: mevr. A. jager, penningmeester; Zij wordt in vergaderingen vertegenwoordigd door dhr. J. Keuning.
• Stichting M.O.S: Ineke Weernink, secretaris.
Het stichtingsbestuur vergadert ongeveer 4 keer per jaar in een van de ruimtes van het multifunctioneel centrum. Het bestuur wil een bindende factor zijn tussen de vier participanten. In de beginfase stonden er regelmatig onderwerpen op de agenda met een gebouw afhankelijke inhoud; sinds de oplevering 17 november 2016 zijn er nog regelmatig aanvullingen en verbeterpunten te activeren.
De Kinderdagopvang van Vandaag huurt haar ruimtes van het stichtingsbestuur op basis van de sleutelverdeling (zie: sleutelverdeling exploitatie). Zij heeft een adviserende stem bij o.a. de aanstelling van de directeur van de samenwerkingsschool, die als schoolleider van die school ook leiding geeft aan de vorming van het IKC en ze functioneert verder alsof ze volledig participant is.
Het dorpshuis verhuurt als zelfstandige participant ook twee ruimtes:
o Fitaal, voor fysiotherapie;
o Zorggroep Friese Wouden.
Het doel: (zie Statuten juli 2017)
De stichting heeft ten doel het in stand houden en exploiteren van een multifunctioneel gebouw aan de Master Kuiperswei 1 te 9221 TD Rottevalle, bestemd voor het geven van basisonderwijs alsmede voor het organiseren van diverse activiteiten op het terrein van educatie,
opvang, welzijn, zorg, vrijetijdsbesteding, ontspanning en sport en cultuur, die een bijdrage leveren aan de gemeenschapszin en leefbaarheid van Rottevalle.
Werksfeer en samenwerking.
Het bestuur stelt zich bovendien ten doel een optimale werksfeer te bevorderen tussen de professionele medewerkers van de drie (onderwijs)participanten en de vrijwilligers van de vierde participant het dorpshuis, zodat er op een gezonde wijze kan worden samengewerkt tussen de vertegenwoordigers van die participanten.
Begroting van het multifunctioneel centrum:
Het bestuur heeft tot taak de jaarlijkse begroting op te stellen met daarin aandacht voor:
• onderhoud van het gebouw;
• de te reserveren gelden voor vervanging en vernieuwing over een periode van 20 jaar;
• de kosten voor elektra voor o.a. het klimaatbeheersingssysteem, de verwarming, verlichting, voeding computers, enz. ;
• de regeling en bekostiging van het tuinonderhoud;
• het schoonmaakonderhoud voor de gemeenschappelijke ruimtes;
• de bekostiging van de administratie van beheer en onderhoud door de
medewerkers van het bureau onderwijs van Adenium ;
• de bekostiging van de dagelijkse leiding van de coördinator van het MFC;
• de kosten voor de beveiliging van het gebouw.

Sleutelverdeling voor exploitatie:
• Voor de exploitatie van het gebouw heeft het bestuur na overleg met de
participanten een sleutelverdeling vastgesteld, die gerelateerd is aan de
vloeroppervlakte van de gebruikte ruimtes en de gemeenschappelijke ruimtes, t.w. het speellokaal, de huiskamer, bso-ruimte en jeugdsoos;
• Voor het tuinonderhoud is er ook een sleutelverdeling gemaakt voor de vier participanten die overeenkomstig de gebruikte en gemeenschappelijk gebruikte oppervlakte van het buitenterrein is opgesteld;
Op basis van de jaarbegroting dragen de participanten maandelijks hun exploitatiebijdrage bij aan het stichtingsbestuur.

Dagelijkse leiding:
• Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van het multifunctioneel centrum
gedelegeerd aan de directeur van de samenwerkingsschool It Werflân. Deze is hiervoor 4 uur per week aangesteld.
                    De coördinator MFC it Werflân heeft tot taak de dagelijkse onderhoudszaken aan te sturen, waaronder het bewaken van een goed klimaat in het C2C-gebouw met een ultra modern klimaatbeheersings-systeem, controleert de onderhoudscontracten met de verschillende bedrijven;
                   De dagelijkse leiding is van belang om alle participanten binnen het MFC vanuit hetzelfde gedachtengoed te laten opereren. De C2C
filosofie dient door iedere medewerker en vrijwilliger in de praktijk te
worden gebracht. Men dient zorgvuldig met het klimaatbeheersings-systeem te werk gaan: deuren sluiten, zonneschermen bedienen, afval opruimen, duurzame schoonmaakartikelen gebruiken;
                    Ze onderhoudt contacten met de participanten, o.a. in het zeswekelijkse participantenoverleg.

Participantenoverleg
• eens per zes weken komen vertegenwoordigers van de vier participanten bijeen;
• in de beginfase van hun samenzijn in het MFC staan de  gebouw-afhankelijke zaken vaak centraal;
• er wordt overlegd over samenwerkingsmogelijkheden;
• er worden procedures afgesproken over het gebruik van de multifunctionele ruimtes;
• voor gezamenlijke projecten worden er in het participanten overleg afspraken gemaakt.
• In het participantenoverleg kunnen adviezen worden besproken voor het stichtingsbestuur van het MFC.

Participanten zijn verantwoordelijk voor eigen organisatie. 
Het stichtingsbestuur treedt uiteraard niet in de interne verantwoordelijkheden van de participanten voor hun te voeren beleid en organisatie ervan.