Nije bestjoersleden

Goed nijs: it bestjoer fan ‘t doarpshûs komt hast wer op folle sterkte: yn de bestjoersfergadering fan tongersdei is binne Johannes Keuning en Koop Hoekstra lid wurden fan ‘t bestjoer.
Johannes Keuning wurdt de nije foarsitter en Koop Hoekstra algemeen bestjoerslid.
Tige lokwinske beide mannen mei jimme ynset foar ús prachtige nije doarpshûs yn mfs It Werflân