DORPSHUIS

Dorpshuis It Werflân

Het dorpshuis It Werflân is m.i.v. 17 februari 2017 officieel geopend in het nieuwe MFC It Werflân aan de Master Kuiperswei 1, 9221 TD Rottevalle. Andere gebruikers van het gebouw zijn:

 • Samenwerkingsschool It Werflân van OpoFurore
 • Peuterspelen Oink! van de MOS

Met behulp van een kleine 40 vrijwilligers heeft het nieuwe dorpshuis zijn plek gekregen in het gebouw van het nieuwe MFC.

Betekenis van It Werflân

Voor de naam It werflân is gekozen omdat de Friese betekenis van dit woord exact de betekenis van het nieuwe MFC aangeeft: “werflân” is land dat eigendom is van meer eigenaars en afwisselend door hen wordt gebruikt. Het gebouw wordt gebruikt door verschillende participanten (dorpshuis, school, peuterspelen). Zij maken er op hun eigen wijze  gebruik van.

 

Doelstelling

Het dorpshuis stelt zich ten doel om de dorpsverenigingen en inwoners hun sociale en of culturele activiteiten te laten ontplooien in haar zalen. Ook organiseert het dorpshuis zelf activiteiten voor alle leeftijdsgroepen in Rottevalle. Voorop staat dat die activiteiten aanvullend zijn op de activiteiten van haar gebruikers.

Geschiedenis van het dorpshuis en de totstandkoming van het MFC.

Eind 1959 begonnen de gesprekken over de subsidiemogelijkheden voor een dorpshuis in Rottevalle. Het duurde tot 1964 voor het dorpshuis werd gebouwd om op 29 mei 1965 officieel geopend te kunnen worden door burgemeester Van Knobelsdorff.
De stichting dorpshuis Rottevalle bestaat sinds 1960 en heeft tot doel het instandhouden en exploiteren van het dorpshuis ten dienste van het verenigingsleven en daarmee het behartigen van sociale en culturele belangen. In 1980 werd het “oude” dorpshuis uitgebreid.
Sinds die tijd bestond het dorpshuis uit een grote zaal met toneel, een keuken, een kleine zaal, een biljartzaal met bar tevens de jeugdsoos, opslagruimte, een kelder, een deel voor consultatiebureau en andere medische diensten en een bibliotheek op de eerste verdieping.
De gemeente vond dat het vernieuwde dorpshuis (1980) ook een naam moest hebben. In die naam moest weerklinken dat het dorpshuis door alle inwoners en verenigingen gebruikt kon worden en dat het de saamhorigheid zou versterken. Het dorpshuis moest als het ware een verbindingsstuk zijn. De heer Kees van der Kooi, woonachtig in de Fintsjes bedacht de naam ‘it Tiksel’. Een tiksel is een disselboom, het verbindingsstuk tussen de wagen en het paard en was dus een passende naam voor een dorpshuis dat de verbinding tussen de bewoners moest vergroten. Door de heer Tsj. van der Wal, toen woonachtig aan de Bildwei werd er een echt ‘tiksel’ gemaakt, dat op het dorpshuis prijkte en waaraan het dorpshuis haar logo had ontleend.
Na 2000 is nog een aantal ingrepen gepleegd zodat de ruimte meer functioneel gebruikt kon worden. Het groene kruis gedeelte verdween en werd eerst consultatiebureau, daarna bijkantoor van de Rabobank en later behandelkamer van de fysiotherapeut. De bibliotheek verdween van de bovenverdieping als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen en werd de ontmoetingsruimte voor de Jeugdsoos. En de opslagruimte van het groene kruis werd de stoelen- en tafelberging.
Dit liet echter onverlet dat er al jaren behoefte was aan een andere indeling van het dorpshuis. Bovendien voldeed het dorpshuis al lang niet meer aan de energienormen en andere milieu eisen. Het gebouw ‘lekte’ op allerlei manieren: warmte, geluid en soms letterlijk water.

MFC it Werflân

Vanaf begin 2009 werd er serieus aan een plan gewerkt een nieuw dorpshuis op basis van de Cradle to Cradle filosofie in Rottevalle te realiseren. Een stuurgroep bestaande uit 2 bestuursleden van het dorpshuis (Hennie Meppelink en Joop Mast), een vertegenwoordiger van dorpsbelang (Yvette Mulder) en een bouwkundig adviseur (Sieger Visser) uit ons dorp, ondersteund en geadviseerd door een medewerker van Doarpswurk (Titus Sijmonsma) uit Raerd, trok de kar.
Hun plan werd in juni 2010 aan het college van B. en W. aangeboden. Het college keurde het plan echter af, omdat het ontwerp te groot werd bevonden en de begrote financiering te veel lacunes vertoonde.
Vol goede moed werd er aan een tweede ronde begonnen. Bouwmeester Sieger Visser toverde een nieuw ontwerp uit de computer. De stuurgroep kreeg nu ook ondersteuning van een bouwwerkgroep met vertegenwoordigers van aannemers en aanverwante zelfstandigen uit ons dorp.
Dat resulteerde in een bijna uitgewerkt plan, toen de stichtingsbesturen van beide scholen in ons dorp – OpoFurore Smallingerland en PCBO Smallingerland – eind maart 2012 informeerden of het dorpshuisbestuur bereid zou zijn te bekijken of samenwerking met genoemde schoolbesturen tot de mogelijkheid zou behoren. Beide scholen hadden dermate slechte prognoses voor de ontwikkeling van hun schoolbevolking als gevolg van de krimp, dat de besturen aan samenwerkingsplannen waren begonnen te werken. Een plan was om samen in een gebouw te starten met tevens de vestiging van het dorpshuis.
Het bestuur van het dorpshuis onderkende direct een win-winsituatie: het behoud van één school in het dorp en voor de exploitatie voordelen met zo’n grote partner.
Aan de directies van beide schoolverenigingen werden de volgende voorwaarden gesteld: binnen een half jaar moest er duidelijk zicht op vorderingen zijn, en de bouw zou ook nu op basis van Cradle to Cradle moeten worden gebaseerd. De schoolbesturen gaven hiervoor groen licht en de volgende belangrijke stap was de medewerking van de gemeente Smallingerland.
De gemeente pakte voortvarend dit nieuwe project aan. O.l.v. beleidsambtenaar Hokken werd na een selectieronde een projectorganisator aangesteld om de 4 participanten op een rij te krijgen en eveneens na een selectieronde werd het bouwmanagement van BCN te Drachten uitgenodigd. In beide selectierondes deden vertegenwoordigers van dorpshuis en school mee. 
Intussen had de gemeente voorgesteld aan beide participanten ook nog die van de Peuterzaal toe te voegen. En bij het vorderen van de voortgang sloot zich de kinderopvang in Rottevalle aan die onder de vlag van de organisatie van Vandaag werkt.
Voor dit bouwproject werd het volgende besluitvormingssysteem ingesteld:

 • Stuurgroep nieuwbouw MFC Rottevalle: bestaande vertegenwoordigers van beide schoolbesturen, dorpshuis, dorpsbelang en gemeente o.l.v. de projectorganisator of BCN. Later sloten zich ook nog vertegenwoordigers van de MOS en Vandaag zich hierbij aan.
  De projectorganisator Mark van der Pol werd na ruim een jaar opgevolgd door een kwartiermeester,  Rinze Dijkstra een gepensioneerd scholleider van OPOFurore. 
 • Projectgroep nieuwbouw MFC Rottevalle:  bestaande uit vertegenwoordigers van:
  Schoolteams van Yn ‘e Mande en de Finne;
  Medezeggenschapsraden van Yn ‘e Mande en de Finne;
  Dorpshuis: Hennie Meppelink en Sieger Visser (als bouwkundig adviseur)
  Dorpsbelang;
  Peuterspeelzaal;
  Kinderdagopvang.
  Later werd er een werkgroep dorp geïnstalleerd die bestond uit belangstellende vrijwilligers uit alle geledingen in ons dorp. Deze werkgroep was de adviesgroep voor de projectgroep met verschillende sub-werkgroepen:
  Interieur,
  Cradle to Cradle,
  Communicatie,
  Audio-Video en Toneel,
  Buitenterrein,
  Opening. 

 • Vertegenwoordigers uit de stuurgroep hadden uit een 5-tal uitgenodigde architecten het bureau Onix uit Groningen geselecteerd welke door het college van Burgemeester en Wethouders de aanstelling kreeg tot het ontwerpen van een multifunctioneel centrum. 
  Na de realisatie van het definitieve ontwerp werden er 5 aannemingsbedrijven uitgenodigd in te schrijven voor de aanbesteding. Uiteindelijk bleven er slechts twee bedrijven over die in hun jaarschema de werkzaamheden van de bouw overeenkomstig de tijdwens van de stuurgroep  zouden kunnen opnemen. De fa. Jorritsma uit Bolsward kwam qua prijsstelling en uitvoering het dichtste bij de  profielschets van de stuurgroep uit. De fa ITBB uit Heerenveen kreeg na de aanbesteding de gunning voor de technische installaties. 

 • Beide aannemers hadden een overschrijding van het begrote bouwbudget. Het nam een half jaar in beslag om dit financiële probleem op te lossen. Het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum zou ruim € 3.000.000  moeten komen te kosten. Belangrijke subsidieverstrekkers voor het dorpshuis waren de provinsje Fryslân met € 200.000 en de stichting doen voor € 200.000. (zie ook: Subsidies)
  Er werd in maart 2016 met de bouw begonnen aan de Master Kuiperswei – hoek de Buorren. Als gevolg hiervan moesten de beide scholen een nieuw huisvestingsplan voor ruim een half jaar aangaan. De leerlingen en het team van Yn ‘e mande verhuisden na de zomervakantie van 2016 naar het schoolgebouw van de Finne aan de Nije Buorren.
 • Op 8 juli 2016 werd de eerste steen gelegd door Sierd Atzes Bron als oudste autochtone Rottevalster samen met twee leerlingen van de nieuwe samenwerkingsschool. In de hiervoor aangebrachte wandtegel kwam de tekst: de wrâld fan de takomst is wat de bern der fan meitsje” bedacht door onze kwartiermeester Rinze Dijkstra. 

 • Op 24 november werd het nieuwe mfc opgeleverd. Samen met een heel vrijwilligersleger werd de inrichting van het dorpshuis voltooid: de afbouw van het podium, samen met een effectieve opbergruimte onder het podium voor tafels en stoelen in grote zelfgemaakte sleden., de inrichting van de keuken en de bar.
 • Na de opening werd er een bestuur MFC It Werflân ingesteld, waarin 3 participanten functioneren (dorpshuis, school, peuterspelen) en de vierde participant ging voortaan verder als huurder van het MFC.