VriMiBo

 VriMiBo.

ELKE EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND: 16.30 – 18.30 UUR.

Gezellig het weekend inluiden met je dorpsgenoten!
Vooraf aanmelden. Noteer alvast de data in je
agenda: 4 SEPTEMBER, 2 OKTOBER, 6 NOVEMBER, 4 DECEMBER 2020

 

Samen eten: Chinees buffet
Op 2 oktober bieden we na afloop de gelegenheid om samen te eten.
Voor €15,– p.p. presenteren we u een Chinees buffet.
Aanmelden kan tot 26 september via het e-mailadres 
dorpshuis@itwerflan.nl , of telefonisch bij Alie Jager, 06 15612135.

 

Het kan weer !!!!!

En daarom  houden we op de Eerste vrijdag van het seizoen weer onze 

VrijdagMiddagBorrel

Uiteraard met maximaal 30 personen en in achtneming van alle maatregelen.Dat betekent ook: VOORAF AANMELDEN.

Dit kan via dorpshuis@werflan.nl of via 06-12561978 en

VOL = VOL

Na de zomervakantie vindt VriMiBo elke EERSTE vrijdag van de maand plaats van 16.30 – 18.30 uur.

De toegang is gratis, je betaalt alleen je consumpties.

Corona Virus

In verband met de maatregelen rondom het corona virus heeft het dorpshuisbestuur besloten om het dorpshuis voorlopig te sluiten voor alle activiteiten.

De toneelvereniging, de Kulterele Kommisje, de Jeugdsoos, Polyphonia, Mei Elkoar, Vrouwen van Nu hadden zelf al besloten voorlopig hun activiteiten niet door te laten gaan. De ledenvergadering van Dorpsbelang en “de Laatste Eer”  zijn ook afgelast. Ditzelfde geldt nu ook voor andere gebruikers en activiteiten: biljartvereniging, bibliotheek, yoga, vrijmibo, bewegen voor senioren, bingo, himmeldei (die van school is al afgelast).

Voorlopig geldt dit tot en met 1 juni. We volgen het nieuws en passen het beleid aan zodra daartoe aanleiding is.

Dorpshuis reserveren? Nieuw telefoonnummer!

Met ingang van nu is er voor het reserveren van een ruimte of organiseren van een activiteit in het dorpshuis een nieuw telefoonnummer: 06 82 50 84 06. Hierdoor hoeft Angré Rypma niet meer haar privé telefoon te gebruiken. Bovendien kan ook iemand anders gemakkelijker de telefoon en agenda beheren. De verwachting is dat dit de komende tijd vaker zal gebeuren. We hebben n.l. Geert Veenstra bereid gevonden om samen met Angré de agenda van het dorpshuis te beheren. Geert wordt nu nog ingewerkt, maar op termijn zullen ze samen verantwoordelijk zijn voor het agendabeheer. We zijn hier erg blij mee!

Klim- en klauterrek

Het klim- en klauterrek in de voortuin van het It Werflân heeft een grote opknapbeurt gehad, nadat het bestuur van Adenium van de samenwerkingsschool het voor onveilig had verklaard.
De voorzitter van dorpsbelang Atze Bron heeft samen met Lieuwe Booi de aangemerkte onvolkomenheden, zoals b.v. de treden van het trapje, en een aantal plankjes in de loopbrug hersteld. Ook de stabiliteit is beter gewaarborgd.

Gang opgesierd

In de gang is een groene luchtplantjeswand aangebracht, betaald met het geld van de giften bij de opening van ons MFC plus een deel van het geld van de acties die we in 2016 hebben gehouden.

Lêsrakken

De lêsrakken dy ‘t destiids op ‘e iepenbiere twatalige skoalle Yn ‘e Mande brûkt waarden yn de earste en twadde klasse (no groep 3 en 4!) binne yn ‘e gong by de trep ophongen.
Fan 1950 ôf wie de iepenbiere skoalle ien fan de njoggen proefskoallen dy ‘t de bern yn har eigen memmetaal de feardigens fan lêzen, skriuwen, taal en rekkenjen oanlearden. Juffer Wike Zijlstra, learkrêft oan ‘e iepenbiere skoalle, hie de lêsmethoade sels ûntwurpen mei de lêsrakken. Skilder Bernardus (Nakke) Nieuwenhuis (fan de Folgersterloane) hat de plaatsjes allegearre makke en skildere. Hy gie as bern sels ek nei de iepenbiere legere skoalle (1918) hjir yn de Rottefalle.

Nije bestjoersleden

Goed nijs: it bestjoer fan ‘t doarpshûs komt hast wer op folle sterkte: yn de bestjoersfergadering fan tongersdei is binne Johannes Keuning en Koop Hoekstra lid wurden fan ‘t bestjoer.
Johannes Keuning wurdt de nije foarsitter en Koop Hoekstra algemeen bestjoerslid.
Tige lokwinske beide mannen mei jimme ynset foar ús prachtige nije doarpshûs yn mfs It Werflân

Huiskamer opening

Het bestuur heeft i.o.m. haar vijwilligers besloten na de voorjaarsvakantie van de samenwerkingsschool de ochtendopening af te gelasten. Het bezoek van belangstellenden was dermate gering, dat de vrijwilligers bijna of geen gasten ontvingen.
De huiskamer zal voortaan geopend zijn als er een activiteit plaats vindt. Thans zijn dat b.v. van Meielkoar op woensdagochtend ,wijkbeheer eens per 14 dagen op de evenweken op donderdagmorgen, en het biljarten voor vrouwen en de bibliotheek beide op donderdagmiddag.