Dorpshuis reserveren? Nieuw telefoonnummer!

Met ingang van nu is er voor het reserveren van een ruimte of organiseren van een activiteit in het dorpshuis een nieuw telefoonnummer: 06 82 50 84 06. Hierdoor hoeft Angré Rypma niet meer haar privé telefoon te gebruiken. Bovendien kan ook iemand anders gemakkelijker de telefoon en agenda beheren. De verwachting is dat dit de komende tijd vaker zal gebeuren. We hebben n.l. Geert Veenstra bereid gevonden om samen met Angré de agenda van het dorpshuis te beheren. Geert wordt nu nog ingewerkt, maar op termijn zullen ze samen verantwoordelijk zijn voor het agendabeheer. We zijn hier erg blij mee!

Klim- en klauterrek

Het klim- en klauterrek in de voortuin van het It Werflân heeft een grote opknapbeurt gehad, nadat het bestuur van Adenium van de samenwerkingsschool het voor onveilig had verklaard.
De voorzitter van dorpsbelang Atze Bron heeft samen met Lieuwe Booi de aangemerkte onvolkomenheden, zoals b.v. de treden van het trapje, en een aantal plankjes in de loopbrug hersteld. Ook de stabiliteit is beter gewaarborgd.

Gang opgesierd

In de gang is een groene luchtplantjeswand aangebracht, betaald met het geld van de giften bij de opening van ons MFC plus een deel van het geld van de acties die we in 2016 hebben gehouden.

Lêsrakken

De lêsrakken dy ‘t destiids op ‘e iepenbiere twatalige skoalle Yn ‘e Mande brûkt waarden yn de earste en twadde klasse (no groep 3 en 4!) binne yn ‘e gong by de trep ophongen.
Fan 1950 ôf wie de iepenbiere skoalle ien fan de njoggen proefskoallen dy ‘t de bern yn har eigen memmetaal de feardigens fan lêzen, skriuwen, taal en rekkenjen oanlearden. Juffer Wike Zijlstra, learkrêft oan ‘e iepenbiere skoalle, hie de lêsmethoade sels ûntwurpen mei de lêsrakken. Skilder Bernardus (Nakke) Nieuwenhuis (fan de Folgersterloane) hat de plaatsjes allegearre makke en skildere. Hy gie as bern sels ek nei de iepenbiere legere skoalle (1918) hjir yn de Rottefalle.

Nije bestjoersleden

Goed nijs: it bestjoer fan ‘t doarpshûs komt hast wer op folle sterkte: yn de bestjoersfergadering fan tongersdei is binne Johannes Keuning en Koop Hoekstra lid wurden fan ‘t bestjoer.
Johannes Keuning wurdt de nije foarsitter en Koop Hoekstra algemeen bestjoerslid.
Tige lokwinske beide mannen mei jimme ynset foar ús prachtige nije doarpshûs yn mfs It Werflân

Huiskamer opening

Het bestuur heeft i.o.m. haar vijwilligers besloten na de voorjaarsvakantie van de samenwerkingsschool de ochtendopening af te gelasten. Het bezoek van belangstellenden was dermate gering, dat de vrijwilligers bijna of geen gasten ontvingen.
De huiskamer zal voortaan geopend zijn als er een activiteit plaats vindt. Thans zijn dat b.v. van Meielkoar op woensdagochtend ,wijkbeheer eens per 14 dagen op de evenweken op donderdagmorgen, en het biljarten voor vrouwen en de bibliotheek beide op donderdagmiddag.

VriMiBo

 VriMiBo.

Op de laatste vrijdagmiddag borrel van de maand treft men dorpsgenoten aan die ook onder het genot van een drankje en een nootje gezellig even willen bijkletsen.

Metsje Keuning en Anneke Gjaltema zijn onze gastvrouwen.

Rubber tegels onder klim- en klauterrek

Veiligheidstegels onder klim- en klautertoestel

Onder het grote speeltoestel voor het Werflân hebben een groep heiten/vrijwilligers van de samenwerkingsschool een partij veiligheidstegels aangebracht.
Het grote klim- en kleutertoestel dat door het Z-team van de k.b.s. de Finne naar het plein voor het Werflân was verhuisd, stond nog steeds op een grasmat. Omdat dit een onveilige situatie was, heeft het stichtingsbestuur van het MFC materialen ter beschikking gesteld deze onveilige situatie te verhelpen.

Een mooie groep heiten/vrijwilligers heeft daartoe eerst de zwarte grond uitgespit, zand in de bedding gebracht en veiligheidstegels aangebracht. Onder leiding van Marco en Roel is de speelplek nu helemaal veilig.

Compagnons yn ‘t Werflân

De Compagnons ien fan de âldste organisaasjes yn ús doarp hâlde foar ‘t earst yn har bestean in jiergearkomste yn ‘t doarpshûs it Werflân. Dizze feriening hat spesjaal har regleminten oanpast om ienris yn ‘e  2 jier by ús gear te kommen. Foarhinne wie de Herberg van Smallingerland har fêste gearkomste plak. 
Op dizze gearkomste hawwe allinne de leden – de compagnons – tagong. Dat binne de lju dy ‘t yn ‘t stroomgebiet fan de Lits in eigen wenning ha. Dizze compagnons steane allegearre te boek en wurde persoanlik útnoege op ‘e jiergearkomste,  de twadde woansdei fan jannewaris. Persoanen, dy ‘t gjin lid binne kinne allinne dizze gearkomste bywenje as hja in folmacht fan in compagnon hawwe.

“De Compagnons der Vaarten en het Vallaat” hawwe besittingen yn de foarm fan landerijen en pleatsen. Op dizze jiergearkomste wurdt der ferslach útbrocht hoe ‘t der it ôfrûne jier buorke is.
Ut dy ynkomsten gerive hja de pleatselike ferienings jierliks mei subsydzjes. De pleatselike doarpsferienings, skoalle, tsjerken en sa kinne foar 1 desimber in skriftlike oanfraach yntsjinje foar sa ‘n jildelike stipe. Op ‘e dizze jûn wurdt bekind makke wat it bestjoer fan de compagnons foartselt oan har leden mei dy oanfraach te dwaan. De leden nimme dy foarstellen hast altiten oer. 
Der waard yn totaal € 17500 subsydzje jûn oan 34 ferienings en organisaasjes. Fjouwer oanfragen waarden ôfwezen.