Nije bestjoersleden

Goed nijs: it bestjoer fan ‘t doarpshûs komt hast wer op folle sterkte: yn de bestjoersfergadering fan tongersdei is binne Johannes Keuning en Koop Hoekstra lid wurden fan ‘t bestjoer.
Johannes Keuning wurdt de nije foarsitter en Koop Hoekstra algemeen bestjoerslid.
Tige lokwinske beide mannen mei jimme ynset foar ús prachtige nije doarpshûs yn mfs It Werflân

Huiskamer opening

Het bestuur heeft i.o.m. haar vijwilligers besloten na de voorjaarsvakantie van de samenwerkingsschool de ochtendopening af te gelasten. Het bezoek van belangstellenden was dermate gering, dat de vrijwilligers bijna of geen gasten ontvingen.
De huiskamer zal voortaan geopend zijn als er een activiteit plaats vindt. Thans zijn dat b.v. van Meielkoar op woensdagochtend ,wijkbeheer eens per 14 dagen op de evenweken op donderdagmorgen, en het biljarten voor vrouwen en de bibliotheek beide op donderdagmiddag.

VriMiBo

 VriMiBo.

Op de laatste vrijdagmiddag borrel van de maand treft men dorpsgenoten aan die ook onder het genot van een drankje en een nootje gezellig even willen bijkletsen.

Metsje Keuning en Anneke Gjaltema zijn onze gastvrouwen.

Rubber tegels onder klim- en klauterrek

Veiligheidstegels onder klim- en klautertoestel

Onder het grote speeltoestel voor het Werflân hebben een groep heiten/vrijwilligers van de samenwerkingsschool een partij veiligheidstegels aangebracht.
Het grote klim- en kleutertoestel dat door het Z-team van de k.b.s. de Finne naar het plein voor het Werflân was verhuisd, stond nog steeds op een grasmat. Omdat dit een onveilige situatie was, heeft het stichtingsbestuur van het MFC materialen ter beschikking gesteld deze onveilige situatie te verhelpen.

Een mooie groep heiten/vrijwilligers heeft daartoe eerst de zwarte grond uitgespit, zand in de bedding gebracht en veiligheidstegels aangebracht. Onder leiding van Marco en Roel is de speelplek nu helemaal veilig.

Compagnons yn ‘t Werflân

De Compagnons ien fan de âldste organisaasjes yn ús doarp hâlde foar ‘t earst yn har bestean in jiergearkomste yn ‘t doarpshûs it Werflân. Dizze feriening hat spesjaal har regleminten oanpast om ienris yn ‘e  2 jier by ús gear te kommen. Foarhinne wie de Herberg van Smallingerland har fêste gearkomste plak. 
Op dizze gearkomste hawwe allinne de leden – de compagnons – tagong. Dat binne de lju dy ‘t yn ‘t stroomgebiet fan de Lits in eigen wenning ha. Dizze compagnons steane allegearre te boek en wurde persoanlik útnoege op ‘e jiergearkomste,  de twadde woansdei fan jannewaris. Persoanen, dy ‘t gjin lid binne kinne allinne dizze gearkomste bywenje as hja in folmacht fan in compagnon hawwe.

“De Compagnons der Vaarten en het Vallaat” hawwe besittingen yn de foarm fan landerijen en pleatsen. Op dizze jiergearkomste wurdt der ferslach útbrocht hoe ‘t der it ôfrûne jier buorke is.
Ut dy ynkomsten gerive hja de pleatselike ferienings jierliks mei subsydzjes. De pleatselike doarpsferienings, skoalle, tsjerken en sa kinne foar 1 desimber in skriftlike oanfraach yntsjinje foar sa ‘n jildelike stipe. Op ‘e dizze jûn wurdt bekind makke wat it bestjoer fan de compagnons foartselt oan har leden mei dy oanfraach te dwaan. De leden nimme dy foarstellen hast altiten oer. 
Der waard yn totaal € 17500 subsydzje jûn oan 34 ferienings en organisaasjes. Fjouwer oanfragen waarden ôfwezen.

 

 

Foarstelling Tryater ôflost

Troch omstannichheden giet de útfiering fan Tryater no saterdeijûn yn ‘ t Werflân net troch. Leafhawwers dy’t de bedoeling hiene te kommen kinne eventueel noch nei Westergeast op 29 novimber, of de Westereen op 6 desimber, 14 desimber yn de Gerdyk. Mear data kin min fine op “TRYATER.FRL”

 

Premiere film MFC

Film over organisatie en bouwproces MFC in première

De uit Haren afkomstige filmer Niels Godron heeft op uitnodiging van de Stichting Dorpshuis It Werflân en het bouwmanagement van BCN te Drachten – bekostigd door de gemeente Smallingerland – het gehele bouwproces en de organisatie voor de bouw op video vastgelegd.

Woensdag 1 november ging de film in It Werflân in première. Hierbij waren o.a. de participanten en de vele vrijwilligers van It Werflân aanwezig, maar ook de architect Haiko Meijer van Onix, wethouder Ron van der Leck, vertegenwoordigers van het bouwmanagement van BCN en coördinerend ambtenaar Wim Hokken.

De bijna 50 minuten durende film volgde het bouwproces, maar ook de gehele procesmatige kant die bij de voorbereiding en de bouw hoort. In de film zagen we o.a. Hennie Meppelink die het proces en de organisatie in beeld bracht, Sieger Visser als bouwkundig adviseur, wethouder Van der Horst en coördinerend ambtenaar Wim Hokken, de voorzitter van dorpsbelang Rinze Bargerbos, de directeur van de Stichting Doen Steve Elbers, gedeputeerde Kramer van de Provinsje Fryslân en de directeuren van de samenwerkingsschool, Peuterspelen en kinderopvang/BSO.

Na afloop van de film was er een gezellige nazit met een hapje en een drankje in een bijna reünie-achtige sfeer.
De film zal op de zakelijke ouderavond aan de aanwezige ouders worden vertoond. Er wordt nog nagedacht in welke media de film een vertoning zal krijgen. We zullen u op de hoogte houden.

Siegers kast

Saterdeijûn 7 okt. wie ‘t och sa gesellich yn ‘ e hûskeamer en it lytse sealtsje. It bestjoer fan ‘ t doarpshûs hie de timmerploech, dy’t mear ûnder de namme Z-tiim bekind stiet, útnoege foar in noflike jûn.
Oan de hân fan dia’ s fan de bou fan ‘t MFS fan Joop kaam nochris dúdlik nei foaren hokker  geweldich wurk dizze bouploech út ‘ e wei set hat. Sieger mei Atze en Haaije wie de direksje fan dizze ploech.


Sieger hat fan ‘t begjin ôf oan fan 2010 ôf him ynset foar earst de bou fan in doarpshûs mei troch himsels makke boutekenings en letter as lid fan de bouploech fan Jorritsma. Syn ynbring hat hiel faak fan grut belang foar ús west.
It bestjoer fûn dêrom dat syn namme foar altiten oan it doarpshûs ferbûn wurde soe. Hja hat in kast yn de lytse seal syn namme jûn. Dizze kast wie nlt. hieltiten al nei him neamd: Siegers kast. 

VrijMi borrel

Vrijdag middag 29 sept. van 16 tot 18 uur werd er door het bestuur van het dorpshuis It Werflân een gezellig samen zijn in de hûskeamer georganiseerd. 
Er kwam de eerste keer al een mooie groep in de hûskeamer. Barkeepers Ity en Metsje konden lekker veel ” klanten”  bedienen. Voor deze eerste kennismakingsbijeenkomst werd de gasten een paar lekkere borrelhapjes van kaas en worst aangeboden. 
Het was een gezellig samen zijn